Ban Lãnh đạo

Ban lãnh đạo   |   05/05/2016

Hội đồng quản trị

Ông Vũ Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Hải Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Thanh Phong - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc

Ông Lê Thanh Phong - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Phạm Xuân Ưởng - Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Hoàng - Phó Tổng giám đốc